کمترین: 
596.13
بیشترین: 
607.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
604.13
زمان: 
1/8 23:08
قیمت گازوئیل امروز 8 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 604.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 00:08","price":607.13},{"date":"1398/01/08 01:08","price":607.38},{"date":"1398/01/08 02:08","price":607.5},{"date":"1398/01/08 02:32","price":607.75},{"date":"1398/01/08 06:08","price":605.63},{"date":"1398/01/08 06:32","price":605},{"date":"1398/01/08 07:08","price":605.75},{"date":"1398/01/08 08:08","price":606},{"date":"1398/01/08 08:32","price":606.13},{"date":"1398/01/08 09:08","price":606.25},{"date":"1398/01/08 09:32","price":606},{"date":"1398/01/08 10:08","price":605.63},{"date":"1398/01/08 10:32","price":605.38},{"date":"1398/01/08 11:08","price":605.63},{"date":"1398/01/08 12:08","price":604.88},{"date":"1398/01/08 13:08","price":604.13},{"date":"1398/01/08 13:32","price":603.5},{"date":"1398/01/08 14:08","price":604.38},{"date":"1398/01/08 14:32","price":604.88},{"date":"1398/01/08 15:08","price":602.63},{"date":"1398/01/08 16:08","price":600.13},{"date":"1398/01/08 17:08","price":599.88},{"date":"1398/01/08 17:32","price":597.38},{"date":"1398/01/08 18:08","price":596.13},{"date":"1398/01/08 18:32","price":600.75},{"date":"1398/01/08 19:08","price":604.63},{"date":"1398/01/08 20:08","price":601.38},{"date":"1398/01/08 20:32","price":602.88},{"date":"1398/01/08 21:08","price":601.13},{"date":"1398/01/08 22:08","price":602.88},{"date":"1398/01/08 23:08","price":604.13}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398