کمترین: 
1.9445
بیشترین: 
1.9807
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9718
زمان: 
1/8 23:08
قیمت نفت کوره امروز 8 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 1.9718 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 00:08","price":1.9798},{"date":"1398/01/08 01:08","price":1.9803},{"date":"1398/01/08 02:08","price":1.9807},{"date":"1398/01/08 03:08","price":1.9784},{"date":"1398/01/08 03:32","price":1.9781},{"date":"1398/01/08 04:08","price":1.9782},{"date":"1398/01/08 05:08","price":1.9764},{"date":"1398/01/08 05:32","price":1.9752},{"date":"1398/01/08 06:08","price":1.9747},{"date":"1398/01/08 06:32","price":1.9719},{"date":"1398/01/08 07:08","price":1.974},{"date":"1398/01/08 07:32","price":1.9747},{"date":"1398/01/08 08:08","price":1.9755},{"date":"1398/01/08 08:32","price":1.9756},{"date":"1398/01/08 09:08","price":1.9759},{"date":"1398/01/08 09:32","price":1.9739},{"date":"1398/01/08 10:08","price":1.9735},{"date":"1398/01/08 10:32","price":1.9724},{"date":"1398/01/08 11:08","price":1.9739},{"date":"1398/01/08 12:08","price":1.9723},{"date":"1398/01/08 13:08","price":1.9696},{"date":"1398/01/08 13:32","price":1.9672},{"date":"1398/01/08 14:08","price":1.9699},{"date":"1398/01/08 14:32","price":1.9722},{"date":"1398/01/08 15:08","price":1.9648},{"date":"1398/01/08 15:32","price":1.9636},{"date":"1398/01/08 16:08","price":1.9561},{"date":"1398/01/08 16:32","price":1.9569},{"date":"1398/01/08 17:08","price":1.9558},{"date":"1398/01/08 17:32","price":1.9485},{"date":"1398/01/08 18:08","price":1.9445},{"date":"1398/01/08 18:32","price":1.9582},{"date":"1398/01/08 19:08","price":1.9696},{"date":"1398/01/08 20:08","price":1.9588},{"date":"1398/01/08 20:32","price":1.9645},{"date":"1398/01/08 21:08","price":1.9593},{"date":"1398/01/08 22:08","price":1.9675},{"date":"1398/01/08 23:08","price":1.9718}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399