کمترین: 
66.16
بیشترین: 
67.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.19
زمان: 
1/8 23:08
قیمت نفت برنت امروز 8 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 67.19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 00:08","price":67.19},{"date":"1398/01/08 01:08","price":67.22},{"date":"1398/01/08 02:08","price":67.25},{"date":"1398/01/08 02:32","price":67.28},{"date":"1398/01/08 05:08","price":67.12},{"date":"1398/01/08 05:32","price":67.07},{"date":"1398/01/08 06:08","price":67.03},{"date":"1398/01/08 06:32","price":66.96},{"date":"1398/01/08 07:08","price":67.06},{"date":"1398/01/08 07:32","price":67.05},{"date":"1398/01/08 08:08","price":67.14},{"date":"1398/01/08 08:32","price":67.12},{"date":"1398/01/08 09:08","price":67.15},{"date":"1398/01/08 09:32","price":67.07},{"date":"1398/01/08 10:08","price":67.05},{"date":"1398/01/08 10:32","price":67},{"date":"1398/01/08 11:08","price":67.06},{"date":"1398/01/08 12:08","price":66.99},{"date":"1398/01/08 13:08","price":66.81},{"date":"1398/01/08 13:32","price":66.79},{"date":"1398/01/08 14:08","price":66.96},{"date":"1398/01/08 14:32","price":67.04},{"date":"1398/01/08 15:08","price":66.85},{"date":"1398/01/08 15:32","price":66.81},{"date":"1398/01/08 16:08","price":66.52},{"date":"1398/01/08 16:32","price":66.54},{"date":"1398/01/08 17:08","price":66.41},{"date":"1398/01/08 17:32","price":66.22},{"date":"1398/01/08 18:08","price":66.16},{"date":"1398/01/08 18:32","price":66.62},{"date":"1398/01/08 19:08","price":66.89},{"date":"1398/01/08 20:08","price":66.57},{"date":"1398/01/08 20:32","price":66.72},{"date":"1398/01/08 21:08","price":66.6},{"date":"1398/01/08 22:08","price":66.95},{"date":"1398/01/08 23:08","price":67.19}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398