کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/8 23:40
قیمت dsعنوان امروز 8 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 8 فروردین 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 00:00","price":0},{"date":"1398/01/08 00:00","price":0},{"date":"1398/01/08 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 00:30","price":0},{"date":"1398/01/08 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 00:35","price":0},{"date":"1398/01/08 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 01:00","price":0},{"date":"1398/01/08 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 01:30","price":0},{"date":"1398/01/08 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 01:35","price":0},{"date":"1398/01/08 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 02:00","price":0},{"date":"1398/01/08 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 02:30","price":0},{"date":"1398/01/08 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 02:35","price":0},{"date":"1398/01/08 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 03:00","price":0},{"date":"1398/01/08 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 03:30","price":0},{"date":"1398/01/08 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 03:35","price":0},{"date":"1398/01/08 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 04:00","price":0},{"date":"1398/01/08 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 04:30","price":0},{"date":"1398/01/08 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 04:35","price":0},{"date":"1398/01/08 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 05:00","price":0},{"date":"1398/01/08 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 05:30","price":0},{"date":"1398/01/08 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 05:35","price":0},{"date":"1398/01/08 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 06:00","price":0},{"date":"1398/01/08 06:00","price":0},{"date":"1398/01/08 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 06:30","price":0},{"date":"1398/01/08 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 06:35","price":0},{"date":"1398/01/08 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 07:00","price":0},{"date":"1398/01/08 07:00","price":0},{"date":"1398/01/08 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 07:30","price":0},{"date":"1398/01/08 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 07:35","price":0},{"date":"1398/01/08 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 08:00","price":0},{"date":"1398/01/08 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 08:30","price":0},{"date":"1398/01/08 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 08:35","price":0},{"date":"1398/01/08 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 09:00","price":0},{"date":"1398/01/08 09:00","price":0},{"date":"1398/01/08 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 09:30","price":0},{"date":"1398/01/08 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 09:35","price":0},{"date":"1398/01/08 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 10:00","price":0},{"date":"1398/01/08 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 10:30","price":0},{"date":"1398/01/08 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 10:35","price":0},{"date":"1398/01/08 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 11:00","price":0},{"date":"1398/01/08 11:00","price":0},{"date":"1398/01/08 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 11:30","price":0},{"date":"1398/01/08 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 11:35","price":0},{"date":"1398/01/08 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 12:00","price":0},{"date":"1398/01/08 12:00","price":0},{"date":"1398/01/08 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 12:30","price":0},{"date":"1398/01/08 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 12:35","price":0},{"date":"1398/01/08 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 13:00","price":0},{"date":"1398/01/08 13:00","price":0},{"date":"1398/01/08 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 13:30","price":0},{"date":"1398/01/08 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 13:35","price":0},{"date":"1398/01/08 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 14:00","price":0},{"date":"1398/01/08 14:00","price":0},{"date":"1398/01/08 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 14:30","price":0},{"date":"1398/01/08 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 14:35","price":0},{"date":"1398/01/08 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 15:00","price":0},{"date":"1398/01/08 15:00","price":0},{"date":"1398/01/08 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 15:30","price":0},{"date":"1398/01/08 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 15:35","price":0},{"date":"1398/01/08 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 16:00","price":0},{"date":"1398/01/08 16:00","price":0},{"date":"1398/01/08 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 16:30","price":0},{"date":"1398/01/08 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 16:35","price":0},{"date":"1398/01/08 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 17:00","price":0},{"date":"1398/01/08 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 17:30","price":0},{"date":"1398/01/08 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 17:35","price":0},{"date":"1398/01/08 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 18:00","price":0},{"date":"1398/01/08 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 18:30","price":0},{"date":"1398/01/08 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 18:35","price":0},{"date":"1398/01/08 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 19:00","price":0},{"date":"1398/01/08 19:00","price":0},{"date":"1398/01/08 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 19:30","price":0},{"date":"1398/01/08 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 19:35","price":0},{"date":"1398/01/08 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 20:00","price":0},{"date":"1398/01/08 20:00","price":0},{"date":"1398/01/08 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 20:30","price":0},{"date":"1398/01/08 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 20:35","price":0},{"date":"1398/01/08 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 21:00","price":0},{"date":"1398/01/08 21:00","price":0},{"date":"1398/01/08 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 21:30","price":0},{"date":"1398/01/08 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 21:35","price":0},{"date":"1398/01/08 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 22:00","price":0},{"date":"1398/01/08 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 22:30","price":0},{"date":"1398/01/08 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 22:35","price":0},{"date":"1398/01/08 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 23:00","price":0},{"date":"1398/01/08 23:00","price":0},{"date":"1398/01/08 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 23:30","price":0},{"date":"1398/01/08 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/08 23:35","price":0},{"date":"1398/01/08 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398