کمترین: 
21.6
بیشترین: 
22.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21.86
زمان: 
1/7 21:32
قیمت ذغال سنگ امروز 7 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 21.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:32","price":21.63},{"date":"1398/01/07 15:08","price":21.6},{"date":"1398/01/07 15:32","price":21.68},{"date":"1398/01/07 16:08","price":21.71},{"date":"1398/01/07 16:32","price":21.77},{"date":"1398/01/07 17:08","price":21.83},{"date":"1398/01/07 17:32","price":21.91},{"date":"1398/01/07 18:08","price":21.96},{"date":"1398/01/07 18:32","price":21.97},{"date":"1398/01/07 19:08","price":22.03},{"date":"1398/01/07 19:32","price":21.92},{"date":"1398/01/07 20:08","price":21.96},{"date":"1398/01/07 21:08","price":21.92},{"date":"1398/01/07 21:32","price":21.86}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398