کمترین: 
34084
بیشترین: 
34108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34088
زمان: 
1/7 18:00
قیمت دینار بحرین امروز 7 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 7 فروردین 1398 , 34088 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":34084},{"date":"1398/01/07 15:00","price":34108},{"date":"1398/01/07 16:00","price":34091},{"date":"1398/01/07 17:00","price":34089},{"date":"1398/01/07 18:00","price":34088}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398