کمترین: 
42572
بیشترین: 
42614
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
42600
زمان: 
1/7 19:00
قیمت دینار کویت امروز 7 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 42600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":42594},{"date":"1398/01/07 15:00","price":42595},{"date":"1398/01/07 16:00","price":42572},{"date":"1398/01/07 17:00","price":42614},{"date":"1398/01/07 19:00","price":42600}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399