کمترین: 
2073490
بیشترین: 
2073490
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2073490
زمان: 
1/7 14:30
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 7 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 2073490 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":2073490}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398