کمترین: 
2.694
بیشترین: 
2.749
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.723
زمان: 
1/7 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 7 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 2.723 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 00:08","price":2.748},{"date":"1398/01/07 02:08","price":2.749},{"date":"1398/01/07 03:08","price":2.748},{"date":"1398/01/07 03:32","price":2.749},{"date":"1398/01/07 04:08","price":2.748},{"date":"1398/01/07 05:08","price":2.747},{"date":"1398/01/07 05:32","price":2.748},{"date":"1398/01/07 14:32","price":2.743},{"date":"1398/01/07 15:08","price":2.74},{"date":"1398/01/07 15:32","price":2.734},{"date":"1398/01/07 16:08","price":2.736},{"date":"1398/01/07 16:32","price":2.732},{"date":"1398/01/07 17:08","price":2.724},{"date":"1398/01/07 17:32","price":2.727},{"date":"1398/01/07 18:08","price":2.704},{"date":"1398/01/07 18:32","price":2.707},{"date":"1398/01/07 19:08","price":2.713},{"date":"1398/01/07 19:32","price":2.71},{"date":"1398/01/07 20:08","price":2.7},{"date":"1398/01/07 21:08","price":2.696},{"date":"1398/01/07 21:32","price":2.694},{"date":"1398/01/07 22:08","price":2.712},{"date":"1398/01/07 22:32","price":2.715},{"date":"1398/01/07 23:08","price":2.723}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398