کمترین: 
1.8727
بیشترین: 
1.9075
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8727
زمان: 
1/7 23:08
قیمت بنزین امروز 7 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 7 فروردین 1398 , 1.8727 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 00:08","price":1.906},{"date":"1398/01/07 01:08","price":1.9075},{"date":"1398/01/07 01:32","price":1.9046},{"date":"1398/01/07 02:08","price":1.904},{"date":"1398/01/07 03:08","price":1.9035},{"date":"1398/01/07 03:32","price":1.898},{"date":"1398/01/07 04:08","price":1.8967},{"date":"1398/01/07 04:32","price":1.8975},{"date":"1398/01/07 05:08","price":1.8984},{"date":"1398/01/07 05:32","price":1.8981},{"date":"1398/01/07 14:32","price":1.8955},{"date":"1398/01/07 15:08","price":1.8965},{"date":"1398/01/07 15:32","price":1.8977},{"date":"1398/01/07 16:08","price":1.8955},{"date":"1398/01/07 16:32","price":1.8995},{"date":"1398/01/07 17:08","price":1.8915},{"date":"1398/01/07 17:32","price":1.8875},{"date":"1398/01/07 18:08","price":1.895},{"date":"1398/01/07 18:32","price":1.8951},{"date":"1398/01/07 19:08","price":1.897},{"date":"1398/01/07 19:32","price":1.887},{"date":"1398/01/07 20:08","price":1.8899},{"date":"1398/01/07 21:08","price":1.8767},{"date":"1398/01/07 21:32","price":1.8761},{"date":"1398/01/07 22:08","price":1.8735},{"date":"1398/01/07 22:32","price":1.8754},{"date":"1398/01/07 23:08","price":1.8727}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398