کمترین: 
606.13
بیشترین: 
611.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
607.38
زمان: 
1/7 23:08
قیمت گازوئیل امروز 7 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 607.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 00:08","price":610.88},{"date":"1398/01/07 01:08","price":610.63},{"date":"1398/01/07 01:32","price":610.88},{"date":"1398/01/07 02:08","price":610.62},{"date":"1398/01/07 03:08","price":610.25},{"date":"1398/01/07 14:32","price":608.38},{"date":"1398/01/07 15:08","price":607.38},{"date":"1398/01/07 15:32","price":607.88},{"date":"1398/01/07 16:08","price":608.63},{"date":"1398/01/07 16:32","price":609.38},{"date":"1398/01/07 17:08","price":609.13},{"date":"1398/01/07 17:32","price":609.88},{"date":"1398/01/07 18:08","price":610.88},{"date":"1398/01/07 18:32","price":611.38},{"date":"1398/01/07 19:08","price":611.63},{"date":"1398/01/07 19:32","price":609.63},{"date":"1398/01/07 20:08","price":610.63},{"date":"1398/01/07 21:08","price":606.13},{"date":"1398/01/07 21:32","price":607.63},{"date":"1398/01/07 22:08","price":607.38},{"date":"1398/01/07 22:32","price":608.13},{"date":"1398/01/07 23:08","price":607.38}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398