کمترین: 
1.976
بیشترین: 
1.9958
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9789
زمان: 
1/7 23:08
قیمت نفت کوره امروز 7 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 1.9789 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 00:08","price":1.9922},{"date":"1398/01/07 01:32","price":1.9935},{"date":"1398/01/07 03:08","price":1.9913},{"date":"1398/01/07 03:32","price":1.9908},{"date":"1398/01/07 04:08","price":1.9901},{"date":"1398/01/07 04:32","price":1.991},{"date":"1398/01/07 05:08","price":1.9915},{"date":"1398/01/07 05:32","price":1.9903},{"date":"1398/01/07 14:32","price":1.9828},{"date":"1398/01/07 15:08","price":1.9817},{"date":"1398/01/07 15:32","price":1.9834},{"date":"1398/01/07 16:08","price":1.986},{"date":"1398/01/07 16:32","price":1.9891},{"date":"1398/01/07 17:08","price":1.9884},{"date":"1398/01/07 17:32","price":1.9889},{"date":"1398/01/07 18:08","price":1.992},{"date":"1398/01/07 19:08","price":1.9958},{"date":"1398/01/07 19:32","price":1.9892},{"date":"1398/01/07 20:08","price":1.9912},{"date":"1398/01/07 21:08","price":1.976},{"date":"1398/01/07 21:32","price":1.9818},{"date":"1398/01/07 22:08","price":1.9806},{"date":"1398/01/07 22:32","price":1.984},{"date":"1398/01/07 23:08","price":1.9789}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398