کمترین: 
67.1
بیشترین: 
67.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.25
زمان: 
1/7 23:08
قیمت نفت برنت امروز 7 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 67.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 00:08","price":67.47},{"date":"1398/01/07 01:08","price":67.52},{"date":"1398/01/07 01:32","price":67.46},{"date":"1398/01/07 02:08","price":67.47},{"date":"1398/01/07 05:08","price":67.41},{"date":"1398/01/07 05:32","price":67.34},{"date":"1398/01/07 14:32","price":67.31},{"date":"1398/01/07 15:08","price":67.15},{"date":"1398/01/07 15:32","price":67.27},{"date":"1398/01/07 16:08","price":67.31},{"date":"1398/01/07 16:32","price":67.45},{"date":"1398/01/07 17:08","price":67.4},{"date":"1398/01/07 17:32","price":67.46},{"date":"1398/01/07 18:08","price":67.62},{"date":"1398/01/07 18:32","price":67.59},{"date":"1398/01/07 19:08","price":67.62},{"date":"1398/01/07 19:32","price":67.41},{"date":"1398/01/07 20:08","price":67.44},{"date":"1398/01/07 21:08","price":67.1},{"date":"1398/01/07 21:32","price":67.22},{"date":"1398/01/07 22:08","price":67.27},{"date":"1398/01/07 22:32","price":67.35},{"date":"1398/01/07 23:08","price":67.25}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398