کمترین: 
59.37
بیشترین: 
60.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.37
زمان: 
1/7 23:08
قیمت نفت سبک امروز 7 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 59.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 00:08","price":59.98},{"date":"1398/01/07 01:08","price":60.05},{"date":"1398/01/07 01:32","price":60},{"date":"1398/01/07 03:08","price":59.91},{"date":"1398/01/07 04:08","price":59.85},{"date":"1398/01/07 04:32","price":59.86},{"date":"1398/01/07 05:08","price":59.91},{"date":"1398/01/07 05:32","price":59.88},{"date":"1398/01/07 14:32","price":59.69},{"date":"1398/01/07 15:08","price":59.47},{"date":"1398/01/07 15:32","price":59.52},{"date":"1398/01/07 16:08","price":59.59},{"date":"1398/01/07 16:32","price":59.73},{"date":"1398/01/07 17:08","price":59.67},{"date":"1398/01/07 17:32","price":59.86},{"date":"1398/01/07 18:08","price":60.12},{"date":"1398/01/07 18:32","price":60.01},{"date":"1398/01/07 19:08","price":59.98},{"date":"1398/01/07 19:32","price":59.77},{"date":"1398/01/07 20:08","price":59.72},{"date":"1398/01/07 21:08","price":59.38},{"date":"1398/01/07 21:32","price":59.4},{"date":"1398/01/07 22:08","price":59.39},{"date":"1398/01/07 22:32","price":59.43},{"date":"1398/01/07 23:08","price":59.37}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398