کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/7 23:40
قیمت dsعنوان امروز 7 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 7 فروردین 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 00:00","price":0},{"date":"1398/01/07 00:00","price":0},{"date":"1398/01/07 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 00:30","price":0},{"date":"1398/01/07 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 00:35","price":0},{"date":"1398/01/07 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 01:00","price":0},{"date":"1398/01/07 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 01:30","price":0},{"date":"1398/01/07 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 01:35","price":0},{"date":"1398/01/07 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 02:00","price":0},{"date":"1398/01/07 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 02:30","price":0},{"date":"1398/01/07 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 02:35","price":0},{"date":"1398/01/07 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 03:00","price":0},{"date":"1398/01/07 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 03:30","price":0},{"date":"1398/01/07 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 03:35","price":0},{"date":"1398/01/07 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 04:00","price":0},{"date":"1398/01/07 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 04:30","price":0},{"date":"1398/01/07 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 04:35","price":0},{"date":"1398/01/07 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 05:00","price":0},{"date":"1398/01/07 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 05:30","price":0},{"date":"1398/01/07 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 05:35","price":0},{"date":"1398/01/07 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 14:30","price":0},{"date":"1398/01/07 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 14:35","price":0},{"date":"1398/01/07 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 15:00","price":0},{"date":"1398/01/07 15:00","price":0},{"date":"1398/01/07 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 15:30","price":0},{"date":"1398/01/07 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 15:35","price":0},{"date":"1398/01/07 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 16:00","price":0},{"date":"1398/01/07 16:00","price":0},{"date":"1398/01/07 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 16:30","price":0},{"date":"1398/01/07 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 16:35","price":0},{"date":"1398/01/07 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 17:00","price":0},{"date":"1398/01/07 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 17:30","price":0},{"date":"1398/01/07 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 17:35","price":0},{"date":"1398/01/07 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 18:00","price":0},{"date":"1398/01/07 18:00","price":0},{"date":"1398/01/07 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 18:30","price":0},{"date":"1398/01/07 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 18:35","price":0},{"date":"1398/01/07 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 19:00","price":0},{"date":"1398/01/07 19:00","price":0},{"date":"1398/01/07 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 19:30","price":0},{"date":"1398/01/07 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 19:35","price":0},{"date":"1398/01/07 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 20:00","price":0},{"date":"1398/01/07 20:00","price":0},{"date":"1398/01/07 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 20:30","price":0},{"date":"1398/01/07 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 20:35","price":0},{"date":"1398/01/07 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 21:00","price":0},{"date":"1398/01/07 21:00","price":0},{"date":"1398/01/07 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 21:30","price":0},{"date":"1398/01/07 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 21:35","price":0},{"date":"1398/01/07 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 22:00","price":0},{"date":"1398/01/07 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 22:30","price":0},{"date":"1398/01/07 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 22:35","price":0},{"date":"1398/01/07 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 23:00","price":0},{"date":"1398/01/07 23:00","price":0},{"date":"1398/01/07 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 23:30","price":0},{"date":"1398/01/07 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/07 23:35","price":0},{"date":"1398/01/07 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399