کمترین: 
1854500
بیشترین: 
1858500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1854500
زمان: 
1/6 18:00
قیمت آبشده جهانی امروز 6 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 1854500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 17:00","price":1858500},{"date":"1398/01/06 18:00","price":1854500}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399