کمترین: 
1855000
بیشترین: 
1859000
قیمت تقلبی: 
1855000
زمان: 
1/6 18:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 6 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 1855000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 17:00","price":1859000},{"date":"1398/01/06 18:00","price":1855000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398