کمترین: 
2051410
بیشترین: 
2051410
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2051410
زمان: 
1/6 12:27
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 6 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 2051410 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 12:27","price":2051410}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398