کمترین: 
34083
بیشترین: 
34118
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34085
زمان: 
1/6 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 6 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 6 فروردین 1398 , 34085 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:41","price":34113},{"date":"1398/01/06 12:27","price":34114},{"date":"1398/01/06 14:00","price":34116},{"date":"1398/01/06 17:00","price":34118},{"date":"1398/01/06 18:00","price":34083},{"date":"1398/01/06 19:00","price":34084},{"date":"1398/01/06 20:00","price":34085}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398