کمترین: 
17073
بیشترین: 
17172
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17104
زمان: 
1/6 20:00
قیمت پوند امروز 6 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 6 فروردین 1398 , 17104 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:40","price":17107},{"date":"1398/01/06 11:41","price":17107},{"date":"1398/01/06 12:00","price":17102},{"date":"1398/01/06 12:27","price":17120},{"date":"1398/01/06 13:00","price":17094},{"date":"1398/01/06 14:00","price":17073},{"date":"1398/01/06 17:00","price":17172},{"date":"1398/01/06 18:00","price":17122},{"date":"1398/01/06 19:00","price":17098},{"date":"1398/01/06 20:00","price":17104}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398