کمترین: 
1855000
بیشترین: 
1858000
قیمت تقلبی: 
1855000
زمان: 
1/6 14:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 6 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 1855000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:40","price":1858000},{"date":"1398/01/06 12:27","price":1855000},{"date":"1398/01/06 13:00","price":1857000},{"date":"1398/01/06 14:00","price":1855000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398