کمترین: 
11170.3
بیشترین: 
11170.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.3
زمان: 
1/6 10:00
قیمت دینار بحرین امروز 6 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 6 فروردین 1398 , 11170.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":11170.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398