کمترین: 
1.8875
بیشترین: 
1.9185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9015
زمان: 
1/6 23:32
قیمت بنزین امروز 6 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 6 فروردین 1398 , 1.9015 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 00:32","price":1.8875},{"date":"1398/01/06 01:32","price":1.8878},{"date":"1398/01/06 02:08","price":1.8875},{"date":"1398/01/06 03:08","price":1.8885},{"date":"1398/01/06 04:08","price":1.8895},{"date":"1398/01/06 04:32","price":1.8905},{"date":"1398/01/06 05:08","price":1.8923},{"date":"1398/01/06 05:32","price":1.8951},{"date":"1398/01/06 06:08","price":1.8935},{"date":"1398/01/06 06:32","price":1.8915},{"date":"1398/01/06 07:08","price":1.89},{"date":"1398/01/06 07:32","price":1.8885},{"date":"1398/01/06 08:32","price":1.8875},{"date":"1398/01/06 09:08","price":1.889},{"date":"1398/01/06 09:32","price":1.8885},{"date":"1398/01/06 10:08","price":1.8876},{"date":"1398/01/06 10:32","price":1.8885},{"date":"1398/01/06 11:08","price":1.8875},{"date":"1398/01/06 12:08","price":1.8895},{"date":"1398/01/06 12:32","price":1.8939},{"date":"1398/01/06 13:08","price":1.8942},{"date":"1398/01/06 14:08","price":1.8928},{"date":"1398/01/06 16:32","price":1.9007},{"date":"1398/01/06 17:08","price":1.9055},{"date":"1398/01/06 17:32","price":1.906},{"date":"1398/01/06 18:08","price":1.9115},{"date":"1398/01/06 18:32","price":1.9165},{"date":"1398/01/06 19:08","price":1.9123},{"date":"1398/01/06 19:32","price":1.913},{"date":"1398/01/06 20:08","price":1.9115},{"date":"1398/01/06 20:32","price":1.9185},{"date":"1398/01/06 21:08","price":1.9143},{"date":"1398/01/06 21:32","price":1.911},{"date":"1398/01/06 22:08","price":1.9103},{"date":"1398/01/06 22:32","price":1.9016},{"date":"1398/01/06 23:08","price":1.904},{"date":"1398/01/06 23:32","price":1.9015}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398