کمترین: 
2.752
بیشترین: 
2.784
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.752
زمان: 
1/6 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 6 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 2.752 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 00:08","price":2.782},{"date":"1398/01/06 00:32","price":2.776},{"date":"1398/01/06 01:08","price":2.774},{"date":"1398/01/06 01:32","price":2.776},{"date":"1398/01/06 03:08","price":2.777},{"date":"1398/01/06 03:32","price":2.774},{"date":"1398/01/06 04:08","price":2.776},{"date":"1398/01/06 04:32","price":2.778},{"date":"1398/01/06 05:08","price":2.78},{"date":"1398/01/06 05:32","price":2.782},{"date":"1398/01/06 06:08","price":2.78},{"date":"1398/01/06 07:08","price":2.779},{"date":"1398/01/06 07:32","price":2.78},{"date":"1398/01/06 08:08","price":2.777},{"date":"1398/01/06 08:32","price":2.78},{"date":"1398/01/06 09:08","price":2.776},{"date":"1398/01/06 10:08","price":2.772},{"date":"1398/01/06 10:32","price":2.768},{"date":"1398/01/06 11:08","price":2.769},{"date":"1398/01/06 11:32","price":2.764},{"date":"1398/01/06 12:08","price":2.767},{"date":"1398/01/06 12:32","price":2.764},{"date":"1398/01/06 13:08","price":2.763},{"date":"1398/01/06 14:08","price":2.764},{"date":"1398/01/06 16:32","price":2.774},{"date":"1398/01/06 17:08","price":2.764},{"date":"1398/01/06 17:32","price":2.784},{"date":"1398/01/06 18:08","price":2.763},{"date":"1398/01/06 18:32","price":2.76},{"date":"1398/01/06 19:08","price":2.763},{"date":"1398/01/06 19:32","price":2.764},{"date":"1398/01/06 20:08","price":2.76},{"date":"1398/01/06 20:32","price":2.757},{"date":"1398/01/06 21:08","price":2.76},{"date":"1398/01/06 21:32","price":2.758},{"date":"1398/01/06 22:08","price":2.757},{"date":"1398/01/06 22:32","price":2.752},{"date":"1398/01/06 23:08","price":2.756},{"date":"1398/01/06 23:32","price":2.752}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398