کمترین: 
607.38
بیشترین: 
612.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
610.13
زمان: 
1/6 23:32
قیمت گازوئیل امروز 6 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 610.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 00:08","price":607.63},{"date":"1398/01/06 00:32","price":607.38},{"date":"1398/01/06 02:08","price":607.5},{"date":"1398/01/06 06:08","price":609.38},{"date":"1398/01/06 06:32","price":608.63},{"date":"1398/01/06 07:32","price":607.88},{"date":"1398/01/06 08:08","price":607.63},{"date":"1398/01/06 08:32","price":607.38},{"date":"1398/01/06 09:08","price":607.88},{"date":"1398/01/06 10:08","price":607.63},{"date":"1398/01/06 10:32","price":608.13},{"date":"1398/01/06 11:32","price":608},{"date":"1398/01/06 12:08","price":608.63},{"date":"1398/01/06 12:32","price":609.5},{"date":"1398/01/06 13:08","price":610.13},{"date":"1398/01/06 14:08","price":610.88},{"date":"1398/01/06 16:32","price":612.38},{"date":"1398/01/06 17:08","price":612.88},{"date":"1398/01/06 17:32","price":612.38},{"date":"1398/01/06 18:08","price":612.63},{"date":"1398/01/06 18:32","price":611.88},{"date":"1398/01/06 19:08","price":609.88},{"date":"1398/01/06 19:32","price":610.13},{"date":"1398/01/06 20:08","price":608.88},{"date":"1398/01/06 20:32","price":609.88},{"date":"1398/01/06 21:08","price":608.5},{"date":"1398/01/06 21:32","price":608.63},{"date":"1398/01/06 22:08","price":608.88},{"date":"1398/01/06 22:32","price":609.13},{"date":"1398/01/06 23:08","price":609.5},{"date":"1398/01/06 23:32","price":610.13}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398