کمترین: 
1.9817
بیشترین: 
1.9983
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9909
زمان: 
1/6 23:32
قیمت نفت کوره امروز 6 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 1.9909 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 00:08","price":1.9819},{"date":"1398/01/06 00:32","price":1.9818},{"date":"1398/01/06 01:08","price":1.9821},{"date":"1398/01/06 01:32","price":1.982},{"date":"1398/01/06 02:08","price":1.9819},{"date":"1398/01/06 03:08","price":1.9827},{"date":"1398/01/06 03:32","price":1.9823},{"date":"1398/01/06 04:08","price":1.9827},{"date":"1398/01/06 04:32","price":1.9834},{"date":"1398/01/06 05:08","price":1.9863},{"date":"1398/01/06 05:32","price":1.989},{"date":"1398/01/06 06:08","price":1.9874},{"date":"1398/01/06 06:32","price":1.9854},{"date":"1398/01/06 07:08","price":1.9846},{"date":"1398/01/06 07:32","price":1.9828},{"date":"1398/01/06 08:08","price":1.9825},{"date":"1398/01/06 08:32","price":1.9819},{"date":"1398/01/06 09:08","price":1.983},{"date":"1398/01/06 09:32","price":1.9819},{"date":"1398/01/06 10:08","price":1.9817},{"date":"1398/01/06 10:32","price":1.983},{"date":"1398/01/06 11:08","price":1.9828},{"date":"1398/01/06 11:32","price":1.9824},{"date":"1398/01/06 12:08","price":1.9852},{"date":"1398/01/06 12:32","price":1.988},{"date":"1398/01/06 13:08","price":1.9892},{"date":"1398/01/06 14:08","price":1.989},{"date":"1398/01/06 16:32","price":1.996},{"date":"1398/01/06 17:08","price":1.9983},{"date":"1398/01/06 17:32","price":1.9958},{"date":"1398/01/06 18:08","price":1.9982},{"date":"1398/01/06 18:32","price":1.9945},{"date":"1398/01/06 19:08","price":1.9892},{"date":"1398/01/06 19:32","price":1.9906},{"date":"1398/01/06 20:08","price":1.9856},{"date":"1398/01/06 20:32","price":1.9882},{"date":"1398/01/06 21:08","price":1.9859},{"date":"1398/01/06 21:32","price":1.9849},{"date":"1398/01/06 22:08","price":1.9864},{"date":"1398/01/06 22:32","price":1.9869},{"date":"1398/01/06 23:08","price":1.9885},{"date":"1398/01/06 23:32","price":1.9909}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398