کمترین: 
66.85
بیشترین: 
67.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.39
زمان: 
1/6 23:32
قیمت نفت برنت امروز 6 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 67.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 00:08","price":66.89},{"date":"1398/01/06 00:32","price":66.85},{"date":"1398/01/06 02:08","price":66.86},{"date":"1398/01/06 02:32","price":66.87},{"date":"1398/01/06 03:08","price":66.89},{"date":"1398/01/06 05:08","price":67.02},{"date":"1398/01/06 05:32","price":67.1},{"date":"1398/01/06 06:08","price":67.06},{"date":"1398/01/06 06:32","price":66.98},{"date":"1398/01/06 07:08","price":66.97},{"date":"1398/01/06 07:32","price":66.91},{"date":"1398/01/06 08:08","price":66.9},{"date":"1398/01/06 08:32","price":66.87},{"date":"1398/01/06 09:08","price":66.96},{"date":"1398/01/06 09:32","price":66.93},{"date":"1398/01/06 10:08","price":66.92},{"date":"1398/01/06 10:32","price":66.95},{"date":"1398/01/06 11:08","price":66.96},{"date":"1398/01/06 11:32","price":66.95},{"date":"1398/01/06 12:08","price":67.03},{"date":"1398/01/06 12:32","price":67.14},{"date":"1398/01/06 13:08","price":67.17},{"date":"1398/01/06 14:08","price":67.32},{"date":"1398/01/06 16:32","price":67.44},{"date":"1398/01/06 17:08","price":67.54},{"date":"1398/01/06 17:32","price":67.5},{"date":"1398/01/06 18:08","price":67.66},{"date":"1398/01/06 18:32","price":67.7},{"date":"1398/01/06 19:08","price":67.4},{"date":"1398/01/06 19:32","price":67.45},{"date":"1398/01/06 20:08","price":67.38},{"date":"1398/01/06 20:32","price":67.53},{"date":"1398/01/06 21:08","price":67.38},{"date":"1398/01/06 21:32","price":67.35},{"date":"1398/01/06 22:08","price":67.32},{"date":"1398/01/06 22:32","price":67.28},{"date":"1398/01/06 23:08","price":67.33},{"date":"1398/01/06 23:32","price":67.39}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398