کمترین: 
58.97
بیشترین: 
60.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.92
زمان: 
1/6 23:32
قیمت نفت سبک امروز 6 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 59.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 00:08","price":58.97},{"date":"1398/01/06 01:08","price":59},{"date":"1398/01/06 01:32","price":59.1},{"date":"1398/01/06 02:08","price":59.08},{"date":"1398/01/06 03:08","price":59.06},{"date":"1398/01/06 03:32","price":59.13},{"date":"1398/01/06 04:08","price":59.11},{"date":"1398/01/06 04:32","price":59.19},{"date":"1398/01/06 05:08","price":59.27},{"date":"1398/01/06 05:32","price":59.36},{"date":"1398/01/06 06:08","price":59.3},{"date":"1398/01/06 06:32","price":59.23},{"date":"1398/01/06 07:08","price":59.22},{"date":"1398/01/06 07:32","price":59.2},{"date":"1398/01/06 09:08","price":59.27},{"date":"1398/01/06 09:32","price":59.25},{"date":"1398/01/06 10:08","price":59.23},{"date":"1398/01/06 11:08","price":59.2},{"date":"1398/01/06 11:32","price":59.23},{"date":"1398/01/06 12:08","price":59.32},{"date":"1398/01/06 12:32","price":59.41},{"date":"1398/01/06 13:08","price":59.45},{"date":"1398/01/06 14:08","price":59.48},{"date":"1398/01/06 16:32","price":59.75},{"date":"1398/01/06 17:08","price":59.84},{"date":"1398/01/06 18:08","price":60.09},{"date":"1398/01/06 18:32","price":60.22},{"date":"1398/01/06 19:08","price":60.01},{"date":"1398/01/06 19:32","price":60.07},{"date":"1398/01/06 20:08","price":59.91},{"date":"1398/01/06 20:32","price":60.09},{"date":"1398/01/06 21:08","price":59.88},{"date":"1398/01/06 21:32","price":59.89},{"date":"1398/01/06 22:08","price":59.87},{"date":"1398/01/06 22:32","price":59.84},{"date":"1398/01/06 23:08","price":59.89},{"date":"1398/01/06 23:32","price":59.92}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398