کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/6 23:40
قیمت dsعنوان امروز 6 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 6 فروردین 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 00:00","price":0},{"date":"1398/01/06 00:00","price":0},{"date":"1398/01/06 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 00:30","price":0},{"date":"1398/01/06 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 00:35","price":0},{"date":"1398/01/06 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 01:00","price":0},{"date":"1398/01/06 01:00","price":0},{"date":"1398/01/06 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 01:30","price":0},{"date":"1398/01/06 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 01:35","price":0},{"date":"1398/01/06 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 02:00","price":0},{"date":"1398/01/06 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 02:30","price":0},{"date":"1398/01/06 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 02:35","price":0},{"date":"1398/01/06 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 03:00","price":0},{"date":"1398/01/06 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 03:30","price":0},{"date":"1398/01/06 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 03:35","price":0},{"date":"1398/01/06 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 04:00","price":0},{"date":"1398/01/06 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 04:30","price":0},{"date":"1398/01/06 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 04:35","price":0},{"date":"1398/01/06 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 05:00","price":0},{"date":"1398/01/06 05:00","price":0},{"date":"1398/01/06 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 05:30","price":0},{"date":"1398/01/06 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 05:35","price":0},{"date":"1398/01/06 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 06:00","price":0},{"date":"1398/01/06 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 06:30","price":0},{"date":"1398/01/06 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 06:35","price":0},{"date":"1398/01/06 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 07:00","price":0},{"date":"1398/01/06 07:00","price":0},{"date":"1398/01/06 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 07:30","price":0},{"date":"1398/01/06 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 07:35","price":0},{"date":"1398/01/06 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 08:00","price":0},{"date":"1398/01/06 08:00","price":0},{"date":"1398/01/06 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 08:30","price":0},{"date":"1398/01/06 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 08:35","price":0},{"date":"1398/01/06 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 09:00","price":0},{"date":"1398/01/06 09:00","price":0},{"date":"1398/01/06 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 09:30","price":0},{"date":"1398/01/06 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 09:35","price":0},{"date":"1398/01/06 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 10:00","price":0},{"date":"1398/01/06 10:00","price":0},{"date":"1398/01/06 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 10:30","price":0},{"date":"1398/01/06 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 10:35","price":0},{"date":"1398/01/06 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 10:43","price":0},{"date":"1398/01/06 10:43","price":0},{"date":"1398/01/06 10:48","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 11:00","price":0},{"date":"1398/01/06 11:00","price":0},{"date":"1398/01/06 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 11:30","price":0},{"date":"1398/01/06 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 11:35","price":0},{"date":"1398/01/06 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 11:40","price":0},{"date":"1398/01/06 11:48","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 12:00","price":0},{"date":"1398/01/06 12:00","price":0},{"date":"1398/01/06 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 12:27","price":0},{"date":"1398/01/06 12:27","price":0},{"date":"1398/01/06 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 12:35","price":0},{"date":"1398/01/06 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 13:00","price":0},{"date":"1398/01/06 13:00","price":0},{"date":"1398/01/06 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 13:30","price":0},{"date":"1398/01/06 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 13:35","price":0},{"date":"1398/01/06 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 14:00","price":0},{"date":"1398/01/06 14:00","price":0},{"date":"1398/01/06 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 14:30","price":0},{"date":"1398/01/06 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 14:35","price":0},{"date":"1398/01/06 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 16:35","price":0},{"date":"1398/01/06 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 17:00","price":0},{"date":"1398/01/06 17:00","price":0},{"date":"1398/01/06 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 17:30","price":0},{"date":"1398/01/06 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 17:35","price":0},{"date":"1398/01/06 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 18:00","price":0},{"date":"1398/01/06 18:00","price":0},{"date":"1398/01/06 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 18:30","price":0},{"date":"1398/01/06 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 18:35","price":0},{"date":"1398/01/06 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 19:00","price":0},{"date":"1398/01/06 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 19:30","price":0},{"date":"1398/01/06 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 19:35","price":0},{"date":"1398/01/06 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 20:00","price":0},{"date":"1398/01/06 20:00","price":0},{"date":"1398/01/06 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 20:30","price":0},{"date":"1398/01/06 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 20:35","price":0},{"date":"1398/01/06 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 21:00","price":0},{"date":"1398/01/06 21:00","price":0},{"date":"1398/01/06 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 21:30","price":0},{"date":"1398/01/06 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 21:35","price":0},{"date":"1398/01/06 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 22:00","price":0},{"date":"1398/01/06 22:00","price":0},{"date":"1398/01/06 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 22:30","price":0},{"date":"1398/01/06 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 22:35","price":0},{"date":"1398/01/06 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 23:00","price":0},{"date":"1398/01/06 23:00","price":0},{"date":"1398/01/06 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 23:30","price":0},{"date":"1398/01/06 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/06 23:35","price":0},{"date":"1398/01/06 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398