کمترین: 
33437
بیشترین: 
33929
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33929
زمان: 
1/5 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 5 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 5 فروردین 1398 , 33929 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":33437},{"date":"1398/01/05 14:00","price":33572},{"date":"1398/01/05 15:00","price":33671},{"date":"1398/01/05 16:00","price":33714},{"date":"1398/01/05 17:00","price":33794},{"date":"1398/01/05 18:00","price":33892},{"date":"1398/01/05 19:00","price":33911},{"date":"1398/01/05 20:00","price":33929}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398