کمترین: 
1845000
بیشترین: 
1857000
قیمت تقلبی: 
1857000
زمان: 
1/5 18:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 5 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 1857000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":1845000},{"date":"1398/01/05 13:30","price":1845000},{"date":"1398/01/05 18:00","price":1857000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398