کمترین: 
1844500
بیشترین: 
1849500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1849500
زمان: 
1/5 18:00
قیمت آبشده جهانی امروز 5 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 1849500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":1845500},{"date":"1398/01/05 15:00","price":1846500},{"date":"1398/01/05 17:00","price":1844500},{"date":"1398/01/05 18:00","price":1849500}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398