کمترین: 
1845000
بیشترین: 
1850000
قیمت تقلبی: 
1850000
زمان: 
1/5 18:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 5 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 1850000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":1846000},{"date":"1398/01/05 15:00","price":1847000},{"date":"1398/01/05 17:00","price":1845000},{"date":"1398/01/05 18:00","price":1850000}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398