کمترین: 
1844000
بیشترین: 
1849000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1849000
زمان: 
1/5 18:00
قیمت آبشده نقدی امروز 5 فروردین 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 1849000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":1845000},{"date":"1398/01/05 15:00","price":1846000},{"date":"1398/01/05 17:00","price":1844000},{"date":"1398/01/05 18:00","price":1849000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398