کمترین: 
2053610
بیشترین: 
2053610
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2053610
زمان: 
1/5 13:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 5 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 2053610 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":2053610}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398