کمترین: 
20.63
بیشترین: 
21.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.98
زمان: 
1/5 21:32
قیمت ذغال سنگ امروز 5 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 20.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 12:08","price":20.63},{"date":"1398/01/05 12:32","price":20.71},{"date":"1398/01/05 13:08","price":20.69},{"date":"1398/01/05 13:32","price":20.8},{"date":"1398/01/05 14:08","price":20.79},{"date":"1398/01/05 14:32","price":20.63},{"date":"1398/01/05 15:08","price":21},{"date":"1398/01/05 15:32","price":21.05},{"date":"1398/01/05 16:08","price":20.94},{"date":"1398/01/05 16:32","price":20.98},{"date":"1398/01/05 17:08","price":20.92},{"date":"1398/01/05 18:08","price":21.01},{"date":"1398/01/05 18:32","price":20.99},{"date":"1398/01/05 19:08","price":20.78},{"date":"1398/01/05 19:32","price":20.81},{"date":"1398/01/05 20:08","price":20.85},{"date":"1398/01/05 21:08","price":20.78},{"date":"1398/01/05 21:32","price":20.98}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398