کمترین: 
11161.5
بیشترین: 
11161.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11161.5
زمان: 
1/5 11:00
قیمت دینار بحرین امروز 5 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 5 فروردین 1398 , 11161.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":11161.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398