کمترین: 
66.1
بیشترین: 
67.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.91
زمان: 
1/5 23:32
قیمت نفت برنت امروز 5 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 66.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 05:08","price":66.37},{"date":"1398/01/05 05:32","price":66.22},{"date":"1398/01/05 06:08","price":66.15},{"date":"1398/01/05 06:32","price":66.13},{"date":"1398/01/05 07:08","price":66.1},{"date":"1398/01/05 07:32","price":66.14},{"date":"1398/01/05 08:08","price":66.13},{"date":"1398/01/05 08:32","price":66.24},{"date":"1398/01/05 09:08","price":66.33},{"date":"1398/01/05 09:32","price":66.34},{"date":"1398/01/05 10:08","price":66.35},{"date":"1398/01/05 10:32","price":66.41},{"date":"1398/01/05 11:08","price":66.35},{"date":"1398/01/05 11:32","price":66.23},{"date":"1398/01/05 12:08","price":66.39},{"date":"1398/01/05 12:32","price":66.44},{"date":"1398/01/05 13:08","price":66.41},{"date":"1398/01/05 13:32","price":66.45},{"date":"1398/01/05 14:08","price":66.5},{"date":"1398/01/05 14:32","price":66.62},{"date":"1398/01/05 15:08","price":66.58},{"date":"1398/01/05 15:32","price":66.59},{"date":"1398/01/05 16:08","price":66.42},{"date":"1398/01/05 16:32","price":66.38},{"date":"1398/01/05 17:08","price":66.46},{"date":"1398/01/05 17:32","price":66.33},{"date":"1398/01/05 18:08","price":66.39},{"date":"1398/01/05 18:32","price":66.5},{"date":"1398/01/05 19:08","price":66.22},{"date":"1398/01/05 19:32","price":66.44},{"date":"1398/01/05 20:08","price":66.66},{"date":"1398/01/05 21:08","price":66.81},{"date":"1398/01/05 21:32","price":66.94},{"date":"1398/01/05 22:08","price":66.93},{"date":"1398/01/05 22:32","price":67.05},{"date":"1398/01/05 23:08","price":66.97},{"date":"1398/01/05 23:32","price":66.91}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398