کمترین: 
2.731
بیشترین: 
2.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.78
زمان: 
1/5 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 5 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 2.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 03:08","price":2.734},{"date":"1398/01/05 03:32","price":2.731},{"date":"1398/01/05 04:32","price":2.732},{"date":"1398/01/05 06:08","price":2.734},{"date":"1398/01/05 06:32","price":2.74},{"date":"1398/01/05 07:08","price":2.736},{"date":"1398/01/05 08:08","price":2.737},{"date":"1398/01/05 08:32","price":2.74},{"date":"1398/01/05 09:08","price":2.744},{"date":"1398/01/05 09:32","price":2.743},{"date":"1398/01/05 10:08","price":2.744},{"date":"1398/01/05 10:32","price":2.743},{"date":"1398/01/05 11:08","price":2.744},{"date":"1398/01/05 11:32","price":2.742},{"date":"1398/01/05 12:08","price":2.743},{"date":"1398/01/05 12:32","price":2.748},{"date":"1398/01/05 13:08","price":2.746},{"date":"1398/01/05 13:32","price":2.747},{"date":"1398/01/05 14:08","price":2.744},{"date":"1398/01/05 14:32","price":2.75},{"date":"1398/01/05 15:08","price":2.758},{"date":"1398/01/05 15:32","price":2.76},{"date":"1398/01/05 16:08","price":2.754},{"date":"1398/01/05 16:32","price":2.748},{"date":"1398/01/05 17:08","price":2.736},{"date":"1398/01/05 17:32","price":2.732},{"date":"1398/01/05 18:08","price":2.751},{"date":"1398/01/05 18:32","price":2.764},{"date":"1398/01/05 19:08","price":2.765},{"date":"1398/01/05 19:32","price":2.758},{"date":"1398/01/05 20:08","price":2.76},{"date":"1398/01/05 21:08","price":2.764},{"date":"1398/01/05 21:32","price":2.765},{"date":"1398/01/05 22:32","price":2.771},{"date":"1398/01/05 23:08","price":2.774},{"date":"1398/01/05 23:32","price":2.78}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398