کمترین: 
1.8724
بیشترین: 
1.8965
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8895
زمان: 
1/5 23:32
قیمت بنزین امروز 5 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 5 فروردین 1398 , 1.8895 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 03:08","price":1.8875},{"date":"1398/01/05 03:32","price":1.8835},{"date":"1398/01/05 04:08","price":1.8825},{"date":"1398/01/05 05:08","price":1.8795},{"date":"1398/01/05 05:32","price":1.877},{"date":"1398/01/05 06:08","price":1.8765},{"date":"1398/01/05 07:32","price":1.8775},{"date":"1398/01/05 08:08","price":1.8767},{"date":"1398/01/05 08:32","price":1.8795},{"date":"1398/01/05 09:08","price":1.8815},{"date":"1398/01/05 11:08","price":1.8795},{"date":"1398/01/05 11:32","price":1.8766},{"date":"1398/01/05 12:08","price":1.879},{"date":"1398/01/05 12:32","price":1.8815},{"date":"1398/01/05 13:08","price":1.8799},{"date":"1398/01/05 13:32","price":1.8825},{"date":"1398/01/05 14:08","price":1.8815},{"date":"1398/01/05 14:32","price":1.8865},{"date":"1398/01/05 15:08","price":1.8852},{"date":"1398/01/05 15:32","price":1.8861},{"date":"1398/01/05 16:08","price":1.8825},{"date":"1398/01/05 16:32","price":1.8802},{"date":"1398/01/05 17:08","price":1.8815},{"date":"1398/01/05 17:32","price":1.8724},{"date":"1398/01/05 18:08","price":1.8725},{"date":"1398/01/05 18:32","price":1.879},{"date":"1398/01/05 19:08","price":1.8725},{"date":"1398/01/05 19:32","price":1.8727},{"date":"1398/01/05 20:08","price":1.8776},{"date":"1398/01/05 21:08","price":1.887},{"date":"1398/01/05 21:32","price":1.8926},{"date":"1398/01/05 22:08","price":1.8925},{"date":"1398/01/05 22:32","price":1.8965},{"date":"1398/01/05 23:08","price":1.8903},{"date":"1398/01/05 23:32","price":1.8895}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398