کمترین: 
1.9493
بیشترین: 
1.984
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9825
زمان: 
1/5 23:32
قیمت نفت کوره امروز 5 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 1.9825 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 03:08","price":1.9641},{"date":"1398/01/05 03:32","price":1.9618},{"date":"1398/01/05 04:08","price":1.9615},{"date":"1398/01/05 04:32","price":1.9612},{"date":"1398/01/05 05:08","price":1.9567},{"date":"1398/01/05 05:32","price":1.9493},{"date":"1398/01/05 06:08","price":1.9514},{"date":"1398/01/05 06:32","price":1.9535},{"date":"1398/01/05 07:08","price":1.9516},{"date":"1398/01/05 07:32","price":1.9536},{"date":"1398/01/05 08:08","price":1.9537},{"date":"1398/01/05 08:32","price":1.9558},{"date":"1398/01/05 09:08","price":1.9591},{"date":"1398/01/05 09:32","price":1.9588},{"date":"1398/01/05 10:08","price":1.9594},{"date":"1398/01/05 10:32","price":1.9614},{"date":"1398/01/05 11:08","price":1.9611},{"date":"1398/01/05 11:32","price":1.9593},{"date":"1398/01/05 12:08","price":1.959},{"date":"1398/01/05 12:32","price":1.9596},{"date":"1398/01/05 13:08","price":1.9576},{"date":"1398/01/05 13:32","price":1.9613},{"date":"1398/01/05 14:08","price":1.9617},{"date":"1398/01/05 14:32","price":1.9627},{"date":"1398/01/05 15:08","price":1.9619},{"date":"1398/01/05 15:32","price":1.9621},{"date":"1398/01/05 16:08","price":1.9591},{"date":"1398/01/05 16:32","price":1.9577},{"date":"1398/01/05 17:08","price":1.9605},{"date":"1398/01/05 18:08","price":1.9622},{"date":"1398/01/05 18:32","price":1.9662},{"date":"1398/01/05 19:08","price":1.9598},{"date":"1398/01/05 19:32","price":1.9631},{"date":"1398/01/05 20:08","price":1.9715},{"date":"1398/01/05 21:08","price":1.9776},{"date":"1398/01/05 21:32","price":1.9823},{"date":"1398/01/05 22:08","price":1.9815},{"date":"1398/01/05 22:32","price":1.984},{"date":"1398/01/05 23:08","price":1.9834},{"date":"1398/01/05 23:32","price":1.9825}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398