کمترین: 
58.31
بیشترین: 
59.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.95
زمان: 
1/5 23:32
قیمت نفت سبک امروز 5 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 58.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 03:08","price":58.93},{"date":"1398/01/05 03:32","price":58.87},{"date":"1398/01/05 04:08","price":58.81},{"date":"1398/01/05 04:32","price":58.82},{"date":"1398/01/05 05:08","price":58.62},{"date":"1398/01/05 05:32","price":58.5},{"date":"1398/01/05 06:08","price":58.47},{"date":"1398/01/05 06:32","price":58.45},{"date":"1398/01/05 07:08","price":58.41},{"date":"1398/01/05 07:32","price":58.46},{"date":"1398/01/05 08:08","price":58.44},{"date":"1398/01/05 08:32","price":58.54},{"date":"1398/01/05 09:08","price":58.59},{"date":"1398/01/05 09:32","price":58.6},{"date":"1398/01/05 10:08","price":58.61},{"date":"1398/01/05 11:08","price":58.53},{"date":"1398/01/05 11:32","price":58.45},{"date":"1398/01/05 12:08","price":58.68},{"date":"1398/01/05 12:32","price":58.69},{"date":"1398/01/05 13:08","price":58.66},{"date":"1398/01/05 13:32","price":58.72},{"date":"1398/01/05 14:08","price":58.91},{"date":"1398/01/05 14:32","price":59.04},{"date":"1398/01/05 15:08","price":59.02},{"date":"1398/01/05 15:32","price":59.01},{"date":"1398/01/05 16:08","price":58.87},{"date":"1398/01/05 16:32","price":58.81},{"date":"1398/01/05 17:08","price":58.91},{"date":"1398/01/05 17:32","price":58.73},{"date":"1398/01/05 18:08","price":58.7},{"date":"1398/01/05 18:32","price":58.69},{"date":"1398/01/05 19:08","price":58.31},{"date":"1398/01/05 19:32","price":58.58},{"date":"1398/01/05 20:08","price":58.92},{"date":"1398/01/05 21:08","price":58.98},{"date":"1398/01/05 21:32","price":59.09},{"date":"1398/01/05 22:08","price":59.01},{"date":"1398/01/05 22:32","price":59.08},{"date":"1398/01/05 23:08","price":58.94},{"date":"1398/01/05 23:32","price":58.95}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398