کمترین: 
599.13
بیشترین: 
608.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
607.88
زمان: 
1/5 23:32
قیمت گازوئیل امروز 5 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 607.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 02:08","price":602.75},{"date":"1398/01/05 06:08","price":599.13},{"date":"1398/01/05 06:32","price":599.88},{"date":"1398/01/05 07:08","price":599.38},{"date":"1398/01/05 07:32","price":600},{"date":"1398/01/05 08:08","price":599.88},{"date":"1398/01/05 08:32","price":600.5},{"date":"1398/01/05 09:08","price":601.75},{"date":"1398/01/05 10:08","price":601.88},{"date":"1398/01/05 10:32","price":602.5},{"date":"1398/01/05 11:08","price":602.63},{"date":"1398/01/05 11:32","price":601.88},{"date":"1398/01/05 13:08","price":601.13},{"date":"1398/01/05 13:32","price":602.38},{"date":"1398/01/05 14:08","price":602.13},{"date":"1398/01/05 14:32","price":602.63},{"date":"1398/01/05 15:08","price":602.13},{"date":"1398/01/05 15:32","price":602.5},{"date":"1398/01/05 16:08","price":601.38},{"date":"1398/01/05 17:08","price":602.13},{"date":"1398/01/05 17:32","price":601.63},{"date":"1398/01/05 18:08","price":602.38},{"date":"1398/01/05 18:32","price":603.38},{"date":"1398/01/05 19:08","price":601.88},{"date":"1398/01/05 19:32","price":603.38},{"date":"1398/01/05 20:08","price":604.63},{"date":"1398/01/05 21:08","price":606.25},{"date":"1398/01/05 21:32","price":607.63},{"date":"1398/01/05 22:08","price":607.75},{"date":"1398/01/05 22:32","price":608.5},{"date":"1398/01/05 23:08","price":607.75},{"date":"1398/01/05 23:32","price":607.88}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399