کمترین: 
1.9668
بیشترین: 
1.9668
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9668
زمان: 
1/4 13:32
قیمت نفت کوره امروز 4 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 4 فروردین 1398 , 1.9668 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/04 13:32","price":1.9668}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398