کمترین: 
1.9615
بیشترین: 
1.9631
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9631
زمان: 
1/3 02:08
قیمت نفت کوره امروز 3 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 3 فروردین 1398 , 1.9631 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/03 00:08","price":1.9624},{"date":"1398/01/03 00:32","price":1.9626},{"date":"1398/01/03 01:08","price":1.9615},{"date":"1398/01/03 01:32","price":1.9626},{"date":"1398/01/03 02:08","price":1.9631}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398