کمترین: 
66.89
بیشترین: 
66.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.97
زمان: 
1/3 02:08
قیمت نفت برنت امروز 3 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 3 فروردین 1398 , 66.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/03 00:08","price":66.91},{"date":"1398/01/03 00:32","price":66.92},{"date":"1398/01/03 01:08","price":66.89},{"date":"1398/01/03 01:32","price":66.95},{"date":"1398/01/03 02:08","price":66.97}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398