کمترین: 
58.83
بیشترین: 
58.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.97
زمان: 
1/3 02:08
قیمت نفت سبک امروز 3 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 3 فروردین 1398 , 58.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/03 00:08","price":58.94},{"date":"1398/01/03 00:32","price":58.91},{"date":"1398/01/03 01:08","price":58.83},{"date":"1398/01/03 01:32","price":58.94},{"date":"1398/01/03 02:08","price":58.97}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398