کمترین: 
20.57
بیشترین: 
21.21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.64
زمان: 
1/2 22:08
قیمت ذغال سنگ امروز 2 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 2 فروردین 1398 , 20.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/02 12:08","price":21.21},{"date":"1398/01/02 12:32","price":21.16},{"date":"1398/01/02 13:08","price":21},{"date":"1398/01/02 13:32","price":21.03},{"date":"1398/01/02 14:08","price":20.99},{"date":"1398/01/02 14:32","price":20.76},{"date":"1398/01/02 15:08","price":20.91},{"date":"1398/01/02 15:32","price":20.89},{"date":"1398/01/02 16:08","price":20.94},{"date":"1398/01/02 16:32","price":21.07},{"date":"1398/01/02 17:08","price":21.04},{"date":"1398/01/02 17:32","price":20.94},{"date":"1398/01/02 18:08","price":20.86},{"date":"1398/01/02 18:32","price":20.68},{"date":"1398/01/02 19:08","price":20.75},{"date":"1398/01/02 19:32","price":20.81},{"date":"1398/01/02 20:08","price":20.77},{"date":"1398/01/02 20:32","price":20.76},{"date":"1398/01/02 21:08","price":20.57},{"date":"1398/01/02 22:08","price":20.64}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398