کمترین: 
2.76
بیشترین: 
2.82
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.76
زمان: 
1/2 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 2 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 2 فروردین 1398 , 2.76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/02 02:08","price":2.817},{"date":"1398/01/02 03:32","price":2.816},{"date":"1398/01/02 04:08","price":2.817},{"date":"1398/01/02 04:32","price":2.82},{"date":"1398/01/02 05:08","price":2.768},{"date":"1398/01/02 05:32","price":2.78},{"date":"1398/01/02 06:08","price":2.792},{"date":"1398/01/02 06:32","price":2.786},{"date":"1398/01/02 07:08","price":2.797},{"date":"1398/01/02 07:32","price":2.791},{"date":"1398/01/02 08:08","price":2.789},{"date":"1398/01/02 08:32","price":2.79},{"date":"1398/01/02 09:08","price":2.793},{"date":"1398/01/02 09:32","price":2.791},{"date":"1398/01/02 10:32","price":2.797},{"date":"1398/01/02 11:08","price":2.793},{"date":"1398/01/02 12:08","price":2.785},{"date":"1398/01/02 13:08","price":2.793},{"date":"1398/01/02 13:32","price":2.788},{"date":"1398/01/02 14:08","price":2.79},{"date":"1398/01/02 14:32","price":2.785},{"date":"1398/01/02 15:08","price":2.781},{"date":"1398/01/02 16:08","price":2.771},{"date":"1398/01/02 16:32","price":2.779},{"date":"1398/01/02 17:08","price":2.769},{"date":"1398/01/02 17:32","price":2.785},{"date":"1398/01/02 18:08","price":2.774},{"date":"1398/01/02 18:32","price":2.768},{"date":"1398/01/02 19:08","price":2.774},{"date":"1398/01/02 19:32","price":2.773},{"date":"1398/01/02 20:08","price":2.766},{"date":"1398/01/02 20:32","price":2.764},{"date":"1398/01/02 21:08","price":2.763},{"date":"1398/01/02 22:32","price":2.768},{"date":"1398/01/02 23:08","price":2.76}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398