کمترین: 
595.88
بیشترین: 
610.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
601.88
زمان: 
1/2 23:08
قیمت گازوئیل امروز 2 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 2 فروردین 1398 , 601.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/02 02:08","price":609.25},{"date":"1398/01/02 03:08","price":609.13},{"date":"1398/01/02 06:08","price":609.88},{"date":"1398/01/02 06:32","price":609.38},{"date":"1398/01/02 07:08","price":609.13},{"date":"1398/01/02 07:32","price":608.63},{"date":"1398/01/02 08:08","price":609.13},{"date":"1398/01/02 08:32","price":609.38},{"date":"1398/01/02 09:08","price":609.63},{"date":"1398/01/02 09:32","price":609.38},{"date":"1398/01/02 10:08","price":609.63},{"date":"1398/01/02 11:08","price":610.63},{"date":"1398/01/02 12:08","price":610},{"date":"1398/01/02 12:32","price":610.63},{"date":"1398/01/02 13:08","price":608.38},{"date":"1398/01/02 13:32","price":606.13},{"date":"1398/01/02 14:32","price":606.5},{"date":"1398/01/02 15:08","price":604.63},{"date":"1398/01/02 15:32","price":603.13},{"date":"1398/01/02 16:08","price":604.13},{"date":"1398/01/02 16:32","price":603.88},{"date":"1398/01/02 17:08","price":602.38},{"date":"1398/01/02 18:08","price":602.13},{"date":"1398/01/02 18:32","price":600.38},{"date":"1398/01/02 19:08","price":601.5},{"date":"1398/01/02 19:32","price":600.88},{"date":"1398/01/02 20:08","price":598.88},{"date":"1398/01/02 20:32","price":595.88},{"date":"1398/01/02 21:08","price":597.38},{"date":"1398/01/02 22:08","price":597.13},{"date":"1398/01/02 22:32","price":598.13},{"date":"1398/01/02 23:08","price":601.88}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398